ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 2

เมื่อทางโรงเรียนต้องการแรงสนับสนุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับแรงสนับสนุนอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โรงเรียนขอขอบคุณ ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างสูง

ความเห็นถูกปิด