ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 28 พฤศจิกายน 2561

นายไพชยนต์ แก้วพวง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กลุ่ม CEO ยางชุมน้อย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาและแจ้งแนวนโยบายในการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมาก

ความเห็นถูกปิด