พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ปัจจุบันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งลูกเสือได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมด นับว่าลูกเสือได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี จะยึดมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอและจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้กิจการลูกเสือและประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหนของปวงชนชาวไทย ได้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ความเห็นถูกปิด