ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมเปิดเรียน 2/2561

นายสรรค์ปวีร์  วงค์หลวง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรังพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน 2/2561 ณ ห้องประชุม                ผู้อำนวยการฯ เวลา 09.30 น.

 

ความเห็นถูกปิด