โรงเรียน วัด อสม.กำจัดขยะลดไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านหนองรังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยุห์ โดยทีมงาน อสม.บ้านหนองรัง ตำบลพยุห์ ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณหมู่บ้าน วัด และโรงเรียนเพื่อลดปัญหาและป้องกันไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน

ความเห็นถูกปิด