การจัดงานบุญประเพณีกุ้มข้าวใหญ่และสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดงานบุญประเพณีกุ้มข้าวใหญ่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อระดมทรัพยากรใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.ผู้ปกครองในเขตบริการและนอกเขตบริการ บริจาค จำนวนเงิน ๕๕,๒๖๔.๐๐ บาท ข้าวเปลือก ๑๔,๙๒๔  กิโลกรัม

๒.คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน บริจาค จำนวนเงิน ๗๖,๖๔๘.๐๐ บาท

๓.รับบริจาคทั่วไป จำนวนเงิน ๕๓,๖๒๙.๐๐ บาท

๔.จำหน่ายข้าวเปลือก จำนวนเงิน ๑๒๘,๗๒๐.๐๐ บาท

๕.จำหน่ายหอมจำนวนเงิน ๒,๒๙๗.๐๐ บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น  ๓๑๖,๕๕๘.๐๐ บาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๕๓,๗๘๔.๐๐ บาท คงเหลือยอดสุทธิ ๒๖๒,๗๗๔.๐๐ บาท(สองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

ความเห็นถูกปิด