งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑

๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  ดร.สมชาย  ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ คือ นางรัชนิกร  พุ่มไม้ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ นางสุพัฒน์  ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  การจัดแสดงมุทิตาจิตเป็นไปด้วยความอบอุ่น ด้วยแรงรัก แรงศรัทธา คุณครูทั้ง ๒ ท่าน  และขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน อาทิเช่น ท่านฉลองชัย  สมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์  ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม CEO พยุห์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน   พร้อมนี้ขอขอบคุณสำหรับการแสดงของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มแม่บ้านรักสุขภาพบ้านหนองเตย ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตยขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านมา ณ ที่นี้

ความเห็นถูกปิด