ภาคภูมิแห่งเสมา มุทิตาด้วยดวงใจ คุณครูวิชิต พรมดี

ร้อยความรักถักทอใจ  สานสายใยมุทิตา

วันที่ 25 ก.ย. 2561 ทางโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คือ คุณครูวิชิต  พรมดี  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)   เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ครูผู้เกษียณและสร้างความรักความผูกพันธ์ในสถาบัน  ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้

“วันวานที่พากเพียร  สู่เกษียณที่ภาคภูมิ”

ความเห็นถูกปิด