การประชุมฝ่ายนโยบายและแผน สพป.ศก.1

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ฝ่ายนโยบายและแผน สพป.ศก.1 ประชุมกลุ่ม  CEO  วังหิน 1 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

ความเห็นถูกปิด