กิจกรรมวันสันติภาพสากล 21 กันยายน

โรงเรียนบ้านดอนกลางจัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบน่ิงร่วมอธษฐาน เน่ืองในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๑

ความเห็นถูกปิด