การติดตามนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอน

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ อาจารย์นิตยา แข่งขัน อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ ได้ติดตามนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นางสาวอัจฉราภรณ์ สุดประเสริฐ นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ ๕ ที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี และได้มอบหมายให้นางสาวบุษบา แก้วมณี ครูพี่เลี้ยง ช่วยเหลือให้คำแนะนำกำกับดูแล การปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติตัวในการฝึกสอนเป็นอย่างดี มีเอกสาร มีสื่อการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตครูที่มีคุณภาพต่อไป

ความเห็นถูกปิด