การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตามภาระงาน ๔ งาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
นายทองไข พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ ประธาน CEO พยุห์
นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
นายวิฑูรย์ พิเชษโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
นายอดิศร สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก

ความเห็นถูกปิด