นายอุดม โพธิ์ชัย ประธานกลุ่มเมืองสวนสมเด็จออกประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านดอนกลาง วันที่ 28 สิงหาคม 2561

นายอุดม โพธิ์ชัย ประธานกลุ่มเมืองสวนสมเด็จและคณะออกประเมินการป
ฏิบัติงานโรงเรียนบ้านดอนกลาง วันที่ 28 สิงหาคม 2561

ความเห็นถูกปิด