กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านจาน

เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2560  โรงเรียนบ้านจาน โดยนายสุทธิโรจน์  พวงจำปาพูนศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน  ได้จัดกิจกรรม “วันปัจฉิมนิเทศ  ” ขึ้น  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สำเร็จการศึกษา และเพื่อมอบใบประกาศ (ปพ.๒) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ,ที่ปรึกษาฯ,ผู้นำชุมชน,ผู้ปกครอง,คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจาน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในการนี้โรงเรียนบ้านจาน  ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

ความเห็นถูกปิด