ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ ที่โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  และผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มตำบลหมากเขียบ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมต้อนรับการประเมินในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด