พิธีรับมอบอาคารเรียน สปช.102/26

โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก อำเภอโนนคูณ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร. ชอุ่ม  กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารเรียน สปช.102/26 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาเป็นประธานในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่าน ชัชวาลย์  บัวงาม ประธานกลุ่มและคณะผู้บริหารในกลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด