กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านน้ำคำ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559  ขึ้น โดยมี นายไสว  โสภาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ  คณะครู บุคลากรฯ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ความเห็นถูกปิด