โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. หน่วยกำกับการงานพระธรรมฑูตอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้อบรมศีลธรรมให้กับนักเรียนตั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด