ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ความเห็นถูกปิด