กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๑

เมื่ิอวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก และโครงการส่งเสริมรักการอ่าน และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  ณโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

ความเห็นถูกปิด