กิจกรรมวันสุนทรภู่

นายสุพจน์  เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนข่าฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงประวัติและผลงานของสุนทรภู่ กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทยเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ความเห็นถูกปิด