น้อมวันทาบูชาครู “พิธีไหว้ครู” ปี ๒๕๖๔

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

56 replies on “น้อมวันทาบูชาครู “พิธีไหว้ครู” ปี ๒๕๖๔”