กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14 มิถุนายน 2561โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง  กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2561 โดยมีนายชูสิทธิ์  จิตรโชติ  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสงเป็นประธานในพิธีและมอบสมุดฝากเงินธนาคารออมสินให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ทุกคนที่เปิดบัญชี  จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบา อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่างให้กับนักเรียนและรู้จัดการออมเพื่ออนาคตข้างหน้า

ความเห็นถูกปิด