การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน

 โรงเรียนบ้านสว่างได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน จากคณะกรรมการ สพป.ศก. 1 ชุดที่ 4 นำโดยนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะ  ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้มาให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี

     

ความเห็นถูกปิด