การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน

6/06/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน จากคณะกรรมการ สพป.ศก. 1 ชุดที่ 4 นำโดยท่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานในทุกกิจกรรม ทุกงาน

ความเห็นถูกปิด