การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

31/06/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานในปี การศึกษา 2561 พร้อมทั้งแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน

ความเห็นถูกปิด