ปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา2560

วันที่  26  มีนาคม  2561 โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสงจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา  2560

ความเห็นถูกปิด