กิจกรรมชมรม Hiace Sisaket มอบทุนการศึกษา

พวกเราชาวม่วงขาว โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ขอขอบคุณ ชมรม Hiace Sisaket โดยท่านประธาน คุณเอกภพ วังซวง และคณะ โดยการประสานงานของ คุณชาญณรงค์ โสรส , คุณประสิทธิ์ โพธิ์เจริญ และคุณพิเชษฐ์ อ่อนโส ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ที่มีจิตเป็นกุศลมามอบทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียนครบทุกคน ทั้ง 28 คน ๆ ละ 500 บาท และสนับสนุนโรงเรียน รวมเป็นเงิน 27,800 บาท พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องปั๊มน้ำ , ท่อ PVC จำนวน 20 ท่อน , ข้อต่อ 20 อัน , หลอดไฟฟ้า 6 กล่อง , สี 3 ถัง , แปรงทาสี 6 อัน , เสื้อกีฬา 12 ตัว , กางเกงวอร์ม 7 ตัว , ตลับข้าว 27 กล่อง และสมุดวาดเขียน 1 กล่อง รวมทั้งเลี้ยงอาหารเที่ยงนักเรียน คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พวกเราชาวม่วงขาว โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ขอขอบคุณชมรม Hiace Sisaket เป็นอย่างยิ่ง และพวกเราจะช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้จนสุดความสามารถตามที่ท่านต้องการ และจะใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่คณะมอบให้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ของชมรมทุกประการครับ…ขอบคุณครับ.

ความเห็นถูกปิด