การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

โรงเรียนบ้านสว่างได้จัดวัดผลประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  ซึ่งในการประเมินครั้งนี้  ว่าที่ร้อยตรี  ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1  และท่าน ศน.สำราญ  วังนุราญ  ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่าง  ขอขอบคุณท่านและคณะเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด