ห้องสอบสีขาว ณ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

        วันนี้เวลา 08.00 น. โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 นำโดยท่าน ผอ.เสถียร ลาโพธิ์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย                                             1)นายเสถียร ลาโพธิ์ ประธานหน่วยสอบ                                                                                         2) นางบุณยดา ศรีบุญเรือง นางสาววันดี  พิมพ์ทอง กรรมการคุมห้องสอบชั้น ป.2                  3)นางสาวกนกทิพย์  ไชยพันโท นางสาววราภรณ์  พิมพ์ทอง กรรมการคุมห้องสอบชั้น ป.4              4) นางสุวรรณศรี ธรรมแสง นางสาวเรณู  เสาเวียง นายศรชัย จันครา กรรมการคุมห้องสอบชั้น ป.5  ควบคุมห้องสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ก่อนที่จะทำหน้าที่ควบคุมห้องสอบในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไปของวันนี้  บรรยากาศในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นางสาวศศิร์ธา จันทะคัด ฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งว่า นักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.5 มาสอบเต็มร้อยเปอร์เซ็น และเด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นมีการซักถามข้อที่สงสัยกับคณะกรรมการคุมสอบก่อนที่จะสอบจริง นักเรียนเน้นความเป็นห้องสอบสีขาว ไม่ทุจริตในการสอบ รู้หน้าที่ความเป็นนักเรียน และมีความคาดหวังกับคะแนนสอบครั้งนี้  โดยภาพรวมเนื้อหาของข้อสอบเด็กนักเรียนมีความเชื่อมั่นว่าทำได้

อุไรภรณ์  บุตะเคียน  รายงาน (28 /กพ./2561) 

ความเห็นถูกปิด