อบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการท้องถิ่นส่วนราชการแกนนำกลุ่มต่างๆ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้มีตัวแทนข้าราชการครู คือ นายประสงค์ มะนู   นางอรัญญา  กิ่งสีดา  และนายสุทัศน์  กิ่งสีดา เข้าร่วม อบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการท้องถิ่นส่วนราชการแกนนำกลุ่มต่างๆ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 4 วัน แหล่งศึกษาดูงานอาทิ การคัดแยกขยะ  อบต.พงษประศาสตร์  อำเภอบางสะพาน  และอบต.บ้านกรูด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 อุไรภรณ์  บุตะเคียน  รายงาน (28 /กพ./2561) 

                        

ความเห็นถูกปิด