ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก กลุ่ม CEO พยุห์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองรุ่งอรุณ   เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  และมอบนโยบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ ให้เป็นเด็กไทยที่ ดี เก่ง มีสุข      โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ขอกราบขอบพระคุณท่านรองรุ่งอรุณ   เมธาภัทรกุล เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม  มา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด