ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านหนองครกได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ โดย นายเกรียงไกร  สูงสนิท  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด