Merry Christmas 2018 และกิจกรรมวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามััคคี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยผู้อำนวยการสมยศ สงโสด พร้อมด้วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี จัดกิจกรรม Merry Christmas สำหรับเด็กนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในช่วงเทศกาล และเด็กนักเรียนทุกคนมีความสุขสนุกสนานสำหรับการจััดกิจกรรมในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด