“เลี้ยงส่ง” นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวการสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลี้ยงขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง ๕ คน ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาจนเสร็จสิ้นภารกิจ ๑ ปี ที่ทำงานร่วมกันที่โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขินป ทั้งนี้ผู้อำนวยการสุทิน  ไชยานุกูล  รองผู้อำนวยการสุวัลลภ  อินทะแสง พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงทั้ง ๕ คน ได้ให้โอวาทและข้อคิดคติ และคำสอนที่ดีดีเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป 

ความเห็นถูกปิด