การประเมินโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๒ โดย นายเสถียร ลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า นายเกรียงไกร สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติตามตัวชี้วัด และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เสียสละเวลาเพื่อมีส่วนร่วมในการประเมินครั้งนี้ พร้อมนี้โรงเรียนจะได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพงานต่อไป

ความเห็นถูกปิด