จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียน

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯเป็นศูนย์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนกลุ่มCEOเมืองสวนสมเด็จ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

ความเห็นถูกปิด