การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพป.

โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) จัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเรียนขยายโอกาส) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)

ความเห็นถูกปิด