การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้วยความยินดียิ่ง”  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประเมิน ๔ ด้าน ดังนี้ 

– ด้านคุณภาพของนักเรียน
– ด้านคุณภาพของครู
– ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนและด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
และคณะกรรมการประเมินดังนี้
นายสำเริง  สำนักนิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
นางสาวศันธนีย์  โคตรวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
นายวัฒนะ  ทองสุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย
นายสมหวัง  อัมภรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง/ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง
นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ความเห็นถูกปิด