100 ปี ธงชาติไทย หนองคูโนนแก้วหนองอีย่า การสร้างสำนึกรักความเป็นชาติความเป็นไทย

โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้ดำเนินกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย. หนองคูโนนแก้วหนองอีย่า….การสร้างสำนึกรักความเป็นชาติ ความเป็นไทย

ความเห็นถูกปิด