การนิเทศติดตามการศึกษาเรียนรวมแบบ PLC

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการศึกษาเรียนรวมแบบ PLC นายนาวินท์ ดวนใหญ่ นายเสถียร ลาโพธิ์ “ด้วยความยินดียิ่ง” และจากผลการนิเทศติดตามการศึกษาเรียนรวมแบบ PLC ในครั้งนี้จะได้นำข้อเสนอแนะที่ได้นำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป

<

ความเห็นถูกปิด