โรงเรียนบ้านเจี่ย และโรงเรียนบ้านทาม จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านเจี่ย และโรงเรียนบ้านทาม กลุ่ม  CEO ฟากมูลกันทรารมย์  จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน   ปีการศึกษา 2560  ในวันที่  28 – 30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3  จากโรงเรียนบ้านเจี่ย  และนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านทาม และคณะครูร่วมในการอบรม  โดย นายวิชิต  บุคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ านเจี่ยเป็นประธานในพิธี

ความเห็นถูกปิด