บริการให้วัคซีนรักษาสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                           ตำบลหนองครก  นำโดยผู้อำนวยการสุภาวดี นันทเสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มาตรวจและ           บริการให้วัคซีนรักษาสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๕,๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองครก   ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   หนองครก ที่ได้มาตรวจและบริการให้วัคซีนรักษาสุขภาพนักเรียนในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด