เข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  ได้ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  ได้รับเกียรติจากท่านนายกประยูร  สุรนารถ  มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   คุณครูสรินธร   บุญส่ง  ครูจากโรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฏร์พัฒนา) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนและคุณครูบรรจง  พากเพียร  ได้นำอาหารว่างมาให้เด็ก ๆ  ทานกัน  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  โดยท่านผอ.เพ็ญฉวี  นนทะชาติ  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมได้ให้เกียรติมาร่วมโครงการในครั้งนี้

          

ความเห็นถูกปิด