โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาชีวิตและต่อต้านยาเสพติด โรงเรีียนบ้านหนองครก ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก  โดยท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก มาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด