การทดสอบระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบ NT การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ความเห็นถูกปิด