หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ ให้บริการสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนคูณ อ.ยางชุมน้อย

ความเห็นถูกปิด