โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสนรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 26 กรกฏาคม 2560

   โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสนรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 26 กรกฏาคม 2560  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ความเห็นถูกปิด