การนิเทศ ติดตามกิจกรรมลูกเสือ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ได้ออกมานิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม    ลูกเสือในสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ     ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ออกมานิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด