โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่ากับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ ประชาชนจิตอาสา คณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครู นักเรียน สมาชิกสภา อบต.พรหมสวัสดิ์ ประชาชน กลุ่มองค์กร/ชมรม อสม.และผู้ร่วมกิจกรรม ได้ร่วม “กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” โดยมี นายฉลองชัย สมศรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการบวชป่า กิจกรรมทำแนวกั้นไฟป่า กิจกรรมชิงเก็บก่อนเผา และกิจกรรมสำรวจขยะ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย
กิจกรรมทำแนกั้นป่า
กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมบวชป่า

ความเห็นถูกปิด